ภาพกิจกรรม KM

การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่...

3/31/2021 8:35:44 AM
การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน สอ.ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๓/๖๔ ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐...

การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่...

3/29/2021 10:40:26 AM
เมื่อวันพุทธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน สอ.ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ โดยม...

ประชุม คณอก. เพื่อดำเนินการขับ...

2/8/2021 8:21:48 AM
เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ทอ. 20 ปี ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติง...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ง...

2/4/2020 9:03:58 AM
กพ.ทอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher)

องค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ

จัดทำโดย กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

171 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

Administrator